Yoga @ Studio TimeTable

Monday 6:00 - 7:15pm

Lansdowne Crescent Class – Paula

Tuesday 6:30 - 7:45pm

Lansdowne Crescent Class – Paula

Wednesday 8:00 - 9:00am

Lansdowne Crescent Class – Pól

Wednesday 6:00 - 7:15pm

Lansdowne Crescent Class – Paula

Wednesday 7:45 - 8:45pm

Lansdowne Crescent Class – Paula

Thursday 6:00 - 7:15pm

Lansdowne Crescent Class – Pól

Friday 10:00 - 11:15am

Lansdowne Crescent Class – Paula

Friday 12:00 - 1:15pm

Lansdowne Crescent Class – Paula

Saturday 9:30 - 10:45am

Lansdowne Crescent Class – Pól

Saturday 11:00 - 12:15pm

Lansdowne Crescent Class – Pól

Sunday 10:00 - 11:15am

Lansdowne Crescent Class – Pól

Sunday 3:00 - 5:00pm

Lansdowne Crescent Class – Paula

Scroll to Top